نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 23-52

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.2.8

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


2. تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-114

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.4.8

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی