نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیّت ساکنان بافت‌های فرسوده شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-22

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.1.7

حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ نورمحمد رضائی؛ علی مودتی


2. تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-140

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.6.3

حافظ مهدنژاد؛ حمید مستجابی؛ فریاد پرهیز؛ محسن رضایی