نویسنده = ���������� �������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان‌های استان مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-148

علی‌اصغر عباسی اسفجیر؛ هادی رازقی مله رازقی مله