نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و آزمون الگوی توانمندسازی اجتماعی: زنان مصرف کننده مواد مخدر (محله فوتبال اراک)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-96

عزت اله سام آرام؛ اکبر شریفیان؛ فاطمه یزدانپور