نویسنده = ���������� ������������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و تحلیل افزایش امنیت اجتماعی در پرتو بکارگیری سیستم نظارت هوشمند

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-142

نرجس سادات حسینی نصرابادی؛ نعمت اله ناروقه