نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-140

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.6.3

حافظ مهدنژاد؛ حمید مستجابی؛ فریاد پرهیز؛ محسن رضایی


3. تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-124

محسن رضایی؛ حسین غلامی؛ شادی عظیم زاده