نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سبک مدیریتی فرماندهان و مدیران انتظامی در میزان احساس امنیت شهروندان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-76

تقی بختیاری؛ ابوالقاسم ایمانپور