نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیّت ساکنان بافت‌های فرسوده شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-22

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.1.7

حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ نورمحمد رضائی؛ علی مودتی


2. مبانی توجیهی استفاده از سلاح غیرکشنده در تعقیب متهمان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 151-176

علی مودتی؛ عابدین صفری کاکرودی؛ مسعود بیرانوند