نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

داود دعاگویان؛ ناصر ابراهیم نژاد؛ سید احمد فقیهی؛ محمد مهدی گرجیان