نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 141-166

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.6.0

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ سولماز صادقی؛ روح الله کریمی؛ سهیلا حسین پور


2. بررسی اولویت رسانه‌ای نوجوانان و جوانان از برنامه‌های آموزشی-امنیتی پلیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-162

مریم پورجمشیدی؛ سعید شریفی رهنمو؛ پردیس بیات