نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اقدامات اجرایی پیشگیری از سرقت خرد در استان قم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

صیاد درویشی؛ علیرضا جزینی؛ رضا خداداد