نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بسته‌های آموزشی چندرسانه‌ای پلیس بر نگرش به امنیت اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-98

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.4.1

علیرضا بادله؛ الهام علی نسب؛ حمیدرضا رضازاده بهادران