نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-250

اعظم علیزاده؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ اکبر سلیمی