نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌ها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 169-198

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.4.7.0

امیر فرخ نژاد؛ رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی