نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش امنیت و مخاطرات ادراک شده در ارتقاء پیوند اجتماعی گردشگران ورزش‌های زمستانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-26

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.2.1.0

احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ علیرضا دبیر؛ زهرا شریفی