نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-76

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.3.0

علی بدری؛ شادی عظیم زاده؛ عباس شیری؛ حسنعلی موذن زادگان