نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.4.5

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده