نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موانع اجتماعی - فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 77-100

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.2.4.3

رحمان سنگانه؛ عباس زراعت؛ محمد گنجی؛ قدرت الله خسروشاهی