نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 113-140

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.4.5.8

فخرالدین توکلی؛ سید مرتضی مرتضوی؛ محسن کشاورزترک