نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر الگوی ارتباطی خانواده بر گرایش به مصرف مواد با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در بین دانشجویان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-56

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.4.2.5

سارا علائی خرایم؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی