نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 141-160

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.7.8

عبدالرحمن میرزاخانی؛ اسماعیل احمدی‌مقدم؛ رضا محمدی نیا؛ نوذر امین صارمی