نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-114

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.4.8

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی