نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 23-52

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.2.8

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان