نویسنده = �������� ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-82

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.3.7

علیرضا صنعت خواه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ حیدر ترکی ده سعید