نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

علیرضا جزینی؛ وحید بارانی پسیان؛ مهدی بهمدی


2. رابطه مهارت هوش هیجانی با عملکرد گشت‌های انتظامی در سرکلانتری یکم تهران بزرگ

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-48

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.2.9

علیرضا جزینی؛ ابراهیم داودی دهاقانی؛ فرج نظری


3. شناسایی اقدامات اجرایی پیشگیری از سرقت خرد در استان قم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

صیاد درویشی؛ علیرضا جزینی؛ رضا خداداد


5. تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی در سازمان پلیس پیشگیری ناجا

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-50

علیرضا جزینی؛ مجید نوائی