نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی راهبردی آموزش پلیس حرفه ای ناجا براساس متغیرهای محتوامحور

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-42

محمد تقی عصار؛ احمد فضائلی؛ صدیقه هاشمی فخر