نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردی جرم سرقت در شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-88

فیروز محمودی جانکی؛ فاطمه وحید دستجردی؛ محمد بارانی