نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-82

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.3.7

علیرضا صنعت خواه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ حیدر ترکی ده سعید


2. رابطه میان مأموریت های پلیس پیشگیری و احساس امنیت شهروندان تهرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-104

علیرضا صنعت خواه؛ منصور حقیقتیان؛ شیرین شیری امین لو؛ آناهیتا بحرینی زاده