نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-36

عیسی ابراهیم زاده؛ منیر یاری؛ راضیه فراهانی؛ احمد صحرایی