نویسنده = �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چند نهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-118

علی نجفی توانا؛ حسن رضا رفیعی؛ هادی رفیعی