نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 23-52

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.2.8

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


3. بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

داود دعاگویان؛ ناصر ابراهیم نژاد؛ سید احمد فقیهی؛ محمد مهدی گرجیان