نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.4.5

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده


2. بررسی تأثیر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرایم نزاع و درگیری (مطالعه موردی شهرستان قم)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-86

عباس مسعودی؛ سیامک فتح الهی؛ محمد میرزایی