نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

علیرضا جزینی؛ وحید بارانی پسیان؛ مهدی بهمدی