نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-40

وحید نقدی


2. بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-80

وحید نقدی؛ سیدمحمد سید میرزایی؛ ابراهیم خدایی