نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-80

وحید نقدی؛ سیدمحمد سید میرزایی؛ ابراهیم خدایی