نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مفهوم بازدارندگی بر امنیت عمومی و پیامدهای آن برای ناجا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 55-72

علی عزیزی؛ یونس عابدی


2. تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-102

علی عزیزی؛ یونس عابدی؛ بیژن پاکروشن؛ حسین عزیز آبادی