نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل امنیت شهری در فضاهای عمومی مناطق مهاجر و بومی نشین شهر قم (مورد مطالعه: پارک های شهری مناطق دو و چهار)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-136

مرتضی نوربخش؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی؛ علی طورانی