نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-114

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.4.8

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی


3. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-190

غلامعلی کارگز؛ فرزاد غفوری؛ یوسف محمدی مقدم؛ غلامرضا مرادی