نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ابعاد تصمیم‌گیری در پیشگیری انتظامی ازجرم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-114

علیرضا ادیبی؛ لطفعلی بختیاری؛ مجید رضائی راد؛ فریبا شایگان