نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی نزاع های دسته جمعی در شهرستان بویراحمد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-73

اصغر میر فردی؛ آسیه صادق نیا