نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-140

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.6.3

حافظ مهدنژاد؛ حمید مستجابی؛ فریاد پرهیز؛ محسن رضایی


2. عوامل مؤثر بر ناامنی و فعالیت‌های تروریستی در مرزهای شرقی کشور.

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-160

عطاءالله عبدی؛ حمید مستجابی؛ فاطمه عمرانی نژاد