نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های منحرف خارجی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-72

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.3.4

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ علی اکبر مجدی؛ علی کریمی خوزانی