نویسنده = ����������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سامانۀ پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (موردمطالعه: شهرستان همدان)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 53-80

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.3.9

ابراهیم داودی دهاقانی؛ سعید بختیاری؛ محمدرضا پاکدل


2. رابطه مهارت هوش هیجانی با عملکرد گشت‌های انتظامی در سرکلانتری یکم تهران بزرگ

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-48

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.2.9

علیرضا جزینی؛ ابراهیم داودی دهاقانی؛ فرج نظری


3. تأثیر عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-50

ابراهیم داودی دهاقانی؛ عبداله هندیانی؛ علی‌اکبر عیسی آبادی


4. راهبرهای پلیس محله‌محور و تأمین امنیت در پرتو موازین حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 163-190

ابراهیم داودی‌دهاقانی؛ محسن صوفی‌زمرد