نویسنده = ���������� �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-126

عزت اله سام آرام؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ حسن موسوی چلک