نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل بومی سرمایۀ اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 115-148

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.5.1

بیاض کریم زاده؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


2. عوامل مؤثر بر ترس از جرم در مناطق حاشیه ای جنوب شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-32

ایرج کاویانی؛ بابک پورقهرمانی