نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل محیطیِ تأثیرگذار در کاهش میزان سرقت از منازل در استان گلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 135-162

محمد رضوی؛ محمدتقی ملک‌حسینی