نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ترس از جرم در رسانه‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 99-122

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.5.2

سمیرا حیدری اصل؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان