نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش پلیس بر میزان تعاملات اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی شهری با میانجی‌گری امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 167-190

شهاب عباس زاده؛ مصطفی رحمان زاده؛ اباصلت عسکری رابری