نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع دسته جمعی در شهر لردگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-70

علیرضا افشانی؛ یزدان کریمی منجرموئی