نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-154

امیر وطنی؛ اکبر وروایی؛ حمید فاطمی موحد